Zajęcia

Regulamin

REGULAMIN SHIVA DANCE STUIDO

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. SHIVA DANCE STUDIO działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 02.01.2015 r., jest instytucją prywatną z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Pieszej 31.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach (tanecznych, fitness) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Zapisać się na zajęcia można w następujący sposób: osobiście w siedzibie Studia przy ul.Piesza 31  w Tarnowie, telefonicznie 664094101 w godzinach otwarcia, drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres shiva-j@wp.pl

4. Szkoła Tańca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na zajęcia szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub możliwość przesunięcia ważności karnetu.

5. Klub jest zamknięty w: Święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich Świętych, Święta Wielkanocne, oraz wszelkie Święta ustawowo wolne od pracy.

6. W wyjątkowych przypadkach SHIVA DANCE STUDIO ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www.taniec.tarnow.pl, na recepcji lub dostarczana do Uczestników osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

7. Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 3, SHIVA DANCE STUDIO zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty w danym miesiącu.

8. Nieobecność na zajęciach trzeba zgłaszać (telefonicznie SMS/na recepcji) najpóźniej do godz. 12:00 dnia w którym odbywają się zajęcia, do godz.8:00 w weekendy i zajęcia przedpołudniowe. W przeciwnym wypadku, uznajemy zajęcia za odbyte i nie ma możliwości ich odrobienia. Na zajęcia KRUMP oraz JAZZ nieobecność nie jest przyjmowana.

9. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

10. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż pierwsze minuty spotkania są przeznaczone na rozgrzewkę.

11. Szkoła Tańca nie odpowiada za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.

12. Szkoła Tańca i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze szkoły tańca do domu.

13. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności. Szkoła Tańca wydaje kluczyki do garderoby (za zgubiony klucz, jest pobierana opłata w wysokości 20zł).

 II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W SHIVA DANCE STUDIO obowiązują e-karty z kodem kreskowym. Każdy klient przed rozpoczęciem kursu nabywa e-karnet i na tej podstawie korzysta z zajęć.

2. Doładowanie e-karnetu:

§  Przy wydaniu karty, zostaje utworzone konto klienta (jego numeru, opcjonalnie danych posiadacza, daty ważności oraz salda konta punktowego)

§  Pierwszą operacją po wydaniu karnetu jest jego doładowanie wybraną liczbą punktów (w kasie pobierana jest odpowiednia opłata za zajęcia, oraz za karnet w wysokości 10zł), za 4 kolejne zajęcia (w przypadku grup mających zajęcia 1 raz w tygodniu 40 punktów), za 8 kolejnych zajęć (w przypadku grup mających zajęcia 2 razy w tygodniu- 80 punktów), za 12 kolejnych zajęć (w przypadku grup mających zajęcia 3 razy w tygodniu- 120 punktów), za 16 kolejnych zajęć (w przypadku uczęszczania na zajęcia 4 razy w tygodniu – 160 punktów). Możliwe jest także wykupienie jednorazowej wejściówki na zajęcia, bądź karnetu OPEN – możliwość korzystania ze wszystkich zajęć*(wykluczeniem są formacje zamknięte oraz KRUMP i POLE DANCE)

§  Kolejne doładowania możliwe są w trakcie użytkowania karnetu

§  Przy każdym doładowaniu przedłużany jest termin ważności karnetu (4 tygodnie), po przekroczeniu terminu ważności karty, saldo automatycznie zostaje wyzerowane. Wszelka niezgłoszona nieobecność klienta na zajęciach np. z powodu choroby, wyjazdu itp. nie powoduje przedłużenia ważności karnetu. Zgłoszoną nieobecność można odrobić w terminie ważności karnetu.

§  Korzystanie z zajęć powoduje pomniejszenie konta klienta o zdefiniowaną liczbę punktów (10 punktów)

§  Zwrot powoduje usunięcie karnetu oraz wszystkich związanych z nim transakcji z systemu.

§  W Święta Bożego Narodzenia, Wigilię, Wszystkich świętych, Święta Wielkanocne, oraz wszelkie Święta ustawowo wolne od pracy, klienci korzystający z zajęć fitness – mają możliwość odrobienie zajęć w innym terminie; natomiast dzieciom i młodzieży korzystających z zajęć tanecznych – zostanie przedłużony termin ważności karnetu o daną liczbę dni wolnych.

3. Przy wpłacie należności na konto Uczestnik obowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie przelewu przed pierwszymi zajęciami, od których należność obowiązuje pod rygorem nie wpuszczenia na zajęcia lub wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wejściówkę jednorazową

4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z kursu minimum 5 dni przed jego rozpoczęciem osoba, która wniosła już opłatę miesięczną za zajęcia otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o 10% opłaty manipulacyjnej. Jeśli rezygnacja z zajęć nastąpi po wyżej wymienionym terminie, a przed rozpoczęciem zajęć, zwracana jest kwota w wysokości 50% wniesionej opłaty. Przy całkowitej rezygnacji z kursu (zajęć) w trakcie jego trwania, wykorzystane zajęcia traktowane są jako wejścia jednorazowe.

5. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w Cenniku.

6. Wysokość opłat może ulec zmianie

 III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia.

4. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor.

5. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.

6. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie szkoły tańca bez zgody właściciela szkoły tańca jest zabronione.

7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

8. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników Szkoły Tańca.

 IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do Szkoły Tańca i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.

3. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: shiva-j@wp.pl.

4. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicielkę Szkoły Tańca – Jowitę Wilowski.

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.


KONTAKT ul. Piesza 31, Tarnów

tel. 664 094 101
shiva-j@wp.pl


Honorujemy Karty Benefit Systems


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
Godziny zajęćSala ISala IIKlub TarnoviaSala ISala IIKlub TarnoviaSala ISala IIKlub TarnoviaSala ISala IIKlub TarnoviaSala ISala IIKlub TarnoviaSala ISala IIKlub Tarnovia
8:00 - 8:50
9:00 - 9:50AKROBATYKA 2h podstawowa
Robin
PILATES
Kinga
10:00 - 10:50AKROBATYKA 2h od 11:00 zaawansowana
Robin
13:00 - 13:50AKROBATYKA 2h podstawowa
Robin
14:00 - 14:50
15:00 - 15:50AKROBATYKA
Piotr
CHEERLEADERS OPEN
Jowita
AKROBATYKA
Piotr
POP JAZZ do 13 l.
Sebastian
BREAK DANCE
Piotr
CHEERLEADERS OPEN
Jowita
AKROBATYKA
Piotr
EAT BEAT
Ola
HIP HOP 5-11 L.
Ola
POP JAZZ do 13 l.
Sebastian
16:00 - 16:50AKROBATYKA
Piotr
BALET 4-5 l.
Jowita
AKROBATYKA
Piotr
BALET 6+
Jowita
BREAK DANCE
Piotr
BALET 4-5 l.
Jowita
AKROBATYKA
Piotr
KRUMP
Zonta
HIP HOP 5-11 L.
Ola
BALET 6+
Jowita
17:00 - 17:50AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
CHEERLEADERS DANCE PEE WEE 5-6
Jowita
HIP HOP 7-10 L.
Ola
CHEERLEADERS DANCE 7-10 L.
Jowita
AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
CHEERLEADERS DANCE PEE WEE 5-6
Jowita
AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
STREET DANCE
Zonta
HIP HOP 7-10 L.
Ola
CHEERLEADERS DANCE 7-10 L.
Jowita
18:00 - 18:50AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
CHEERLEADERS DANCE PEE WEE 5-6
Jowita
HIP HOP 7-10 L.
Ola
CHEERLEADERS DANCE 7-10 L.
Jowita
AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
CHEERLEADERS DANCE PEE WEE 5-6
Jowita
AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
KRUMP
Zonta
HIP HOP 7-10 L.
Ola
CHEERLEADERS DANCE 7-10 L.
Jowita
19:00 - 19:50POLE DANCE
Svetlana
HIP HOP OPEN 12+
Rafał/Julia
AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
CHEERLEADERS DANCE 11-15l.
Ola
POLE DANCE KIDS
Svetlana
HIP HOP OPEN 12+
Rafał/Julia
POLE DANCE
Svetlana
CHEERLEADERS DANCE 11-15l.
Jowita
POLE DANCE KIDS
Svetlana
JAZZ
Jacek
20:00 - 20:50POLE DANCE
Svetlana
HIP HOP OPEN 12+
Rafał/Julia
AKROBATYKA zaawansowani
Piotr
CHEERLEADERS DANCE 11-15l.
Jowita
POLE DANCE
Svetlana
HIP HOP OPEN 12+
Rafał/Julia
POLE DANCE
Svetlana
CHEERLEADERS DANCE 11-15l.
Jowita
POLE DANCE KIDS
Svetlana
JAZZ
Jacek
21:00 - 21:50POLE DANCE
Svetlana
TBC
Darek
POLE DANCE
Svetlana
PUMP
Darek
POLE DANCE
Svetlana
TBC POWER
Darek
POLE DANCE
Svetlana
STEP DANCE
Darek
POLE DANCE
Svetlana
PILATES
Kinga